Privacy policy

1. Algemeen

Voor elk bezoek aan onze website geldt onderstaand privacy statement en cookie policy. Hierin wordt uiteengezet welke gegevens van jou door Work Wizards bvba worden verzameld en verwerkt als je de website bezoekt en wat de doeleinden hiervan zijn. Dit privacy statement en cookie policy werd voor het laatst aangepast op 09/05/2018.
Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd om de integriteit en vertrouwelijkheid ervan te garanderen en verlies en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen door het nemen van de nodige technische en organisatorische maatregelen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens op de website www.workwizards.be:

Work Wizards
Diestersesteenweg 56
3583 Beringen
Telefoonnummer: +32 11 93 32 80
E-mail: magic@workwizards.be

In de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE 0680.710.465.

Work Wizards bvba leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen. Voor de bescherming van persoonsgegevens van de Europese burger leeft Work Wizards bvba vanaf 25 mei 2018 ook de “General Data Protection Regulation” (GDPR) na.

Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt. Dit privacy statement wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit privacy statement. 

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die je ons meedeelt

Door het gebruiken van onze website laat je in het account op verschillende momenten heel wat gegevens achter: bij het solliciteren naar een job, het inschrijven voor de vacature update, het doorgeven van een openstaande vacature, het inschrijven op de nieuwsbrief of wanneer je ons contacteert via ons contactformulier. Sommige gegevens zijn noodzakelijk voor de afhandeling van de sollicitatie, aanvraag of vraag, andere helpen ons om je beter te leren kennen en onze diensten af te stemmen op je behoeften:

 • Aanspreektitel, naam en voornaam: zodat wij jou op de juiste manier kunnen aanspreken in onze communicatie.
 • E-mailadres: om je documenten over de job te sturen, informatie door te geven of andere vacatures door te sturen die je zouden kunnen interesseren, gebaseerd op basis van je gegevens. Om je informatie over kandidaten te bezorgen, documentatie over onze dienstverlening en documenten tijdens de dienstverlening. Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Deze toestemming kan op elk moment  gratis worden ingetrokken, zonder motivering. Je kan je hiervoor uitschrijven via de uitschrijflink onderaan in elke nieuwsbrief, in de rubriek ‘mijn profiel’ in jouw account of via een e-mail aan privacy@workwizards.be.
 • Telefoonnummer: voor eventuele telefonische communicatie rond sollicitaties en vacatures.
 • Firmanaam: voor het opmaken van zakelijke facturen.
 • Adres (leveringsadres(sen), facturatieadres(sen)): deze gegevens gebruiken wij zodat we je aanvraag kunnen verwerken in een planning en facturatieproces. Deze gegevens worden bij de uitvoering van de levering ook aan andere partijen doorgegeven indien nodig voor de uitvoering van een dienst of contractuele verplichting, bijvoorbeeld aan onze kandidaten indien weerhouden.
 • Wachtwoord: voor het aanmaken en beveiligen van je persoonlijk account.

Op de verschillende pagina’s waar persoonlijke gegevens gevraagd worden, wordt aan jou duidelijk gemaakt welke gegevens verplicht mee te delen zijn (aangeduid door het symbool *) of welke optioneel zijn.

2.2. Gegevens die automatisch worden gegenereerd

 • Cookies: bepaalde gegevens worden verzameld aan de hand van cookies op onze website. Zie punt 9 voor onze cookie policy. 
 • Transactie historie: we bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen zodat je deze makkelijk kan terugvinden in je account.
 • Klantnummer: elke klant krijgt van ons een uniek klantnummer na zijn eerste aankoop.
 • IP-adres: een IP-adres is een nummer dat aan je computer toegewezen wordt door je Internet Service Provider om je toegang te verlenen tot het internet. Algemeen wordt aangenomen dat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie bevat, omdat een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens wanneer je een verbinding maakt met het Internet) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van je IP-adres om eventuele fraude te bestrijden bij het plaatsen van een bestelling, bijvoorbeeld in het geval van ongeautoriseerd gebruik van je account door derden.
 • Het type en de versie van je navigatiesysteem
 • De laatst bezochte internet pagina

2.3. Klantenservice

Je kan onze klantendienst steeds telefonisch of via de contactformulieren op onze website contacteren. Om je snel te kunnen helpen maken we gebruik van je gegevens. Gegevens over het telefoongesprek met jou worden geregistreerd. Dit helpt ons bij de verbetering van onze diensten.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

Je persoonsgegevens worden verzameld:

 • Om je de dienst aangeboden op de website te kunnen leveren;
 • Voor het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website;
 • Om de inhoud van onze website aan te passen aan elke individuele bezoeker;
 • Voor commerciële direct marketingdoeleinden;
 • Om de technische administratie van de website te beheren;
 • Om gepersonaliseerde reclame te tonen;
 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt (gegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene niet langer te identificeren dan noodzakelijk is), statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

3.2. Mededeling aan derden 

Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden voor commerciële doeleinden. Wel kunnen je persoonsgegevens intern binnen het netwerk van "Het Poetsbureau" worden doorgegeven aan andere business units, kantoren, onze franchisenemers, en aan leveranciers waar wij een beroep op doen om te voorzien in onze dienstverlening (zoals het leveren van je aanvragen en/of bestellingen en het versturen van nieuwsbrieven (op basis van ons afgewogen gerechtvaardigd belang). Deze leveranciers zijn contractueel gehouden deze data slechts in opdracht van Work Wizards te verwerken. Daarnaast zijn zij contractueel gebonden om deze gegevens adequaat te beveiligen om verlies en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

4. Rechtmatigheid van de verwerking van deze gegevens

 • Via aantoonbare toestemming: bij het achterlaten van je persoonsgegevens moet je expliciet ons privacy statement accepteren en stem je ermee in dat Work Wizards je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacy statement. 
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. 
 • Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.

5. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Work Wizards.

6. Rechten van de betrokkene

6.1. Recht op toegang en verbetering

Je hebt op elk moment het recht op inzage van je persoonsgegevens en verbetering van de betreffende onjuiste persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht tot vervollediging van onvolledige gegevens, door ons aanvullende info te verstrekken. Dit kan door verzending van een e-mail aan privacy@workwizards.be of per brief aan het adres in artikel 1 van dit privacy statement, mits bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart. Je kan je persoonsgegevens ook wijzigen door op je account in te loggen op onze website en naar de rubriek “mijn account” te gaan. Hier kan je je persoonsgegevens, bedrijfsgegevens en je nieuwsbrief inschrijving wijzigen.

6.2. Recht op gegevenswissing

Je hebt op elk moment het recht op gegevenswissing en intrekking van de toestemming, voor verwerkingen van je persoonsgegevens besproken in punt 2-3 van dit privacy statement. Dit kan door verzending van een e-mail aan privacy@workwizards.be of per brief aan het adres in artikel 1 van dit privacy statement, mits bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart. Work Wizards moet echter enkel aan de verwijdering voldoen als de verwerking niet in strijd is met andere wettelijke verplichtingen die ervoor zorgen dat de gegevens bewaard moeten blijven.

6.3. Recht op de beperking van de verwerking en verzet van verwerking

Je kan je recht op beperking van de verwerking of op verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan privacy@workwizards.be. Je kan je altijd en zonder opgave van reden verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Je dient wel te weten dat bepaalde diensten niet uitgevoerd kunnen worden indien je je persoonsgegevens niet invult op het invulformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Work Wizards. Wij stellen het dan ook op prijs als je melding maakt van eventuele onjuiste gegevens of deze zelf wijzigt in je account zodat wij je in de toekomst op een correcte wijze kunnen benaderen.

6.4. Recht van verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming

Je hebt het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, als daaraan rechtsgevolgen voor de betrokkene zijn verbonden. Profilering is de verwerking van persoonsgegevens middels een geautomatiseerd proces, zonder menselijke tussenkomst. Waarbij aan de hand van die persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd.

Geldt niet indien:

 • Het besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst;
 • Het besluit is toegestaan door een wettelijke bepaling;
 • Het besluit berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

7. Het indienen van een klacht

Je heb het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in verband met de manier waarop Work Wizards omgaat met de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Klachten in verband met ons privacy statement kunnen tevens gestuurd worden naar privacy@workwizards.be. 

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Work Wizards heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

In geen geval kan Work Wizards aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 

Work Wizards houdt eraan je ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Work Wizards niet controleert en waarop deze privacy policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Work Wizards. Work Wizards is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Work Wizards raadt je dus aan om aandachtig elk privacy reglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van dit privacy statement.

9. Cookies

Cookie settings

9.1. Informatie over ons gebruik van cookies 

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om je gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. 

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is. 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze privacy statement te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website. 

Voor verdere informatie over deze cookie policy kan u ons contacteren via privacy@workwizards.be

9.2. Wat is een cookie? 

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij je voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt. 

9.3. Soorten cookies op www.workwizards.be

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur. 

 • First-party cookies zijn die cookies die door ons geplaatst worden op het domein workwizards.be. Zij zorgen ervoor dat onze website goed functioneert en verhoogt de kwaliteit van onze diensten.
 • Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie. Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. Deze anonieme cookies zijn er om je gebruikservaring beter en persoonlijker te maken.

De first- en third-party cookies kunnen we nog verder opdelen in onder andere:

 • Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Zij houden informatie over je keuzes en voorkeuren op onze website bij (b.v. cookies voor het onthouden van je log-in of registratie, het onthouden van je taalvoorkeur, het onthouden van je producten in je winkelwagen). Functionele cookies zijn logischerwijs first-party cookies. 
 • Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn. 
  • Cookies met statistische doeleinden laten o.a. toe om na te gaan welke pagina’s van de website je bezoekt, waar je  computer gelokaliseerd is etc. (Google Analytics, Google Tag Manager, , Hotjar).
  • Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube).
  • Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van je surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op je interesses (Facebook).
  • Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond (Google AdWords en Bing ads).

Hieronder vind je een opsomming van de verschillende third-party niet-functionele cookies die je kan vinden op onze website: 

 • Google AdWords/Bing Ads (https://policies.google.com/technologies/ads) : Deze cookie ziet welke pagina’s je bekijkt. We kunnen bijhouden hoe vaak je een advertentie al hebt gezien, of je op advertenties klikt en of je iets bestelt nadat je een advertentie hebt gezien.
 • Facebook: Deze cookie bekijkt welke producten en pagina’s je bekijkt. Op deze manier kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook.
 • Google Analytics: hier wordt gebruik gemaakt van een analytische cookie voor het verzamelen van statistische gegevens. Met Google Analytics meten we hoe je www.workwizards.be gebruikt en hoe je onze website hebt gevonden. Deze statistieken geven ons een beter inzicht over hoe vaak onze website wordt bezocht, welke delen van onze website het vaakst bezocht worden en op welke vlakken we onze website kunnen optimaliseren. Deze informatie wordt anoniem verzameld.
 • Google Tag Manager: hier wordt gebruik gemaakt van een analytische cookie voor het verzamelen van statistische gegevens. Deze gegevens laten ons toe om onze website te verbeteren.
 • Hotjar: met behulp van Hotjar verzamelen we inzichten over het gedrag van onze websitebezoekers. Hierdoor kunnen we onze website optimaliseren en de gebruikservaring verbeteren.

Cookies kunnen ook worden opgedeeld naargelang hun levensduur:

 • Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door social media zoals Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies. 
 • Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies. 

9.4. Cookies accepteren 

Bij je eerste bezoek aan onze website word je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover. Als je op een gegeven moment je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. In punt 9.5 word je uitgelegd welke stappen je hiervoor dient te ondernemen.

9.5. Cookies verwijderen of uitschakelen

Als je niet wilt dat websites cookies op je computer plaatsen of je je cookies wilt verwijderen,  kan je je cookie instellingen in je webbrowser wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Je kan je instellingen ook aanpassen zodat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Als je geen gebruik wilt maken van cookies, kunnen wij helaas niet garanderen dat onze website goed zal werken. Zo is het mogelijk dat je bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan je interesses en worden vaker herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

Via de website www.youronlinechoices.com krijg je een lijstje te zien van alle organisaties die cookies op je eigen computer en eventuele log-on naam geplaatst hebben. Hier kan je cookies van specifieke partijen uitzetten.

9.6. Meer informatie over cookies 
Nuttige informatie over cookies vind je hier: www.aboutcookies.org 

– Deze privacy policy werd voor het laatst aangepast op 2/04/2021 –