Algemene voorwaarden Uitzendarbeid en andere diensten

1. Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele afspraken tussen enerzijds Work Wizards, met maatschappelijke zetel te Diestersesteenweg 56, 3583 Beringen, en ondernemingsnummer 0680.710.465 (RPR Antwerpen, afd. Hasselt) (hierna “Work Wizards”) en haar klanten (hierna, de “gebruiker”) voor de dienstverlening als uitzendkantoor en bijhorende diensten verleend door Work Wizards aan de gebruiker.

2. De dienstverlening van Work Wizards aan de gebruiker wordt exclusief geregeld door deze algemene voorwaarden en desgevallend door eventueel bij de aanvraag tussen partijen schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid, hebben de schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden voorrang op deze algemene voorwaarden. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker zijn niet van toepassing op de overeenkomst met Work Wizards.

3. Deze algemene voorwaarden – en in het bijzonder de artikelen 27, 28 en 29 – gelden eveneens zodra de gebruiker een aanvraag toevertrouwt aan Work Wizards en Work Wizards kandidaten voorstelt aan de gebruiker.

4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, nl. de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (“de Wet”), inclusief de van toepassing zijnde cao’s van de NAR en van PC 322 uitzendarbeid (“de CAO’s”), evenals de toepasselijke bepalingen van het Wetboek Economisch Recht. Bij wijziging van de toepasselijke wetgeving, worden enige bepalingen van deze algemene voorwaarden die strijdig zijn met toepasselijke dwingende wetgeving voor niet-geschreven beschouwd en geacht te zijn vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling aanleunt, doch geheel in overeenstemming is met de wet.

5. Work Wizards voert een actief beleid tegen discriminatie en zal steeds de toepasselijke regelgeving betreffende niet-discriminatie stipt naleven. Work Wizards zal kandidaten bijgevolg niet op discriminatoire wijze behandelen en zal geen medewerking verlenen aan enige behandeling door de gebruiker die naar het oordeel van Work Wizards discriminatoir is. Work Wizards zal enkel aanvragen van gebruikers om uitzendkrachten behandelen indien deze op een objectieve en competentiegerichte wijze a.d.h.v. functierelevante criteria zijn geformuleerd.  

6. De gebruiker verbindt er zich toe uiterlijk vóór de start van een uitzendkracht enerzijds en bij aanpassingen tijdens de duurtijd van het contract anderzijds, alle vereiste informatie, alsook alle wijzigingen onverwijld per Kennisgeving (zoals hierna gedefinieerd) aan Work Wizards meedelen. Zonder exhaustief te zijn, bezorgt de gebruiker aldus onmiddellijk volgende informatie aan Work Wizards:  

 • de wettige reden van uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie;
 • de verloningsvoorwaarden die worden toegepast voor het vast personeel en de juiste looncategorie waarin de uitzendkracht wordt tewerkgesteld, alsook alle premies en verschillende voordelen die van toepassing zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten;
 • de activiteiten, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico-evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • mogelijke situaties van staking of lock-out en andere vormen van tijdelijke werkloosheid; e) economische werkloosheid, waarbij de gebruiker Work Wizards voorafgaandelijk en binnen de wettelijke termijnen dient te verwittigen;
 • eventuele arbeidsongevallen en de arbeidsongevallenprocedure in het bedrijf van de gebruiker;
 • de informatie noodzakelijk voor de correcte uitvoering van de Dimona-verplichtingen. Hiervoor moet alle noodzakelijke informatie worden doorgegeven vóór de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendkrachten;
 • de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de uitzendkrachten;
 • weerverlet;
 • de niet-verderzetting of niet-hernieuwing van een opdracht.

De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet, niet-tijdig, onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen, laattijdige meldingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt, geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker. De gebruiker draagt de volledige aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid. In het kader van die motieven zorgt de gebruiker, in de door de Wet en de CAO’s voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendkrachten. De gebruiker staat als enige in voor het gebrek aan of foutieve toepassing van motieven, termijnen, toelatingen en meldingen, opgave van het aantal tewerkstellingspogingen bij instroom en het bewijs aan de nood tot flexibiliteit bij opeenvolgende dagcontracten indien toegelaten in de zin van de Wet en CAO’s. De gebruiker dient Work Wizards te vrijwaren voor de aan Work Wizards opgelegde sancties en/of geëiste vergoedingen voor de overtreding van de Wet en/of de CAO’s.  

7. De gebruiker zal Work Wizards per Kennisgeving meedelen of een eerste, tweede of derde tewerkstellingspoging ondernomen werd om de bepaalde werkpost in te vullen aan de hand van het motief “instroom”. Indien de gebruiker foutieve informatie doorgeeft, waardoor het aantal toegelaten pogingen wordt overschreden, zal de uitzendkracht verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met de gebruiker. In het kader van uitzendarbeid op grond van het motief “instroom”, geldt een minimumduur van de overeenkomst voor uitzendarbeid die gelijkstaat aan de periode van tewerkstellingsgarantie opgelegd aan Work Wizards overeenkomstig de van toepassing zijnde CAO’s. Indien de samenwerking vóór het einde van de tewerkstellingsgarantie stopgezet wordt of niet verlengd wordt door het toedoen van de gebruiker, dan is de gebruiker ertoe gehouden het loon, in de ruime zin, van de uitzendkracht voor de resterende duur te betalen aan Work Wizards. Daarnaast is de gebruiker een daaraan verbonden redelijke administratieve kost verschuldigd aan Work Wizards.

8. Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid bij eenzelfde gebruiker zijn toegelaten voor zover er in hoofde van de gebruiker een nood aan flexibiliteit is conform artikel 33 van CAO nr. 108, NAR of conform artikel 8 bis van de Wet.  

De nood aan flexibiliteit bestaat in één van de volgende gevallen:  

 • Wanneer de werkzaamheden bij de gebruiker vooral afhankelijk zijn van externe factoren;  

 • Wanneer de werkzaamheden bij de gebruiker sterk veranderlijk zijn;  

 • Wanneer het werkvolume gekoppeld is aan de aard van de opdracht.

De gebruiker is verantwoordelijk om de flexibiliteit en het bewijs ervan te leveren. Work Wizards heeft hierover geen enkele inspraak of bevoegdheid. Indien er in strijd met de toepasselijke regelgeving toch gebruik zou worden gemaakt van opeenvolgende dagcontracten en Work Wizards verplicht zou worden om aan de uitzendkracht, bovenop het loon, een vergoeding te betalen die overeenstemt met het loon dat had moeten betaald worden indien een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid zou zijn gesloten, zal de gebruiker deze vergoeding ten laste nemen. Omdat de gebruiker verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van een nood aan flexibiliteit, stemmen partijen dus in dat Work Wizards de kost van de sanctie, evenals een daaraan verbonden administratieve kost, zal factureren aan de gebruiker.

9. De diensten van Work Wizards zullen niet beschikbaar zijn voor de gebruiker in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out. De gebruiker brengt Work Wizards onmiddellijk per Kennisgeving op de hoogte indien een voornoemde omstandigheid zich voordoet. Work Wizards is geen enkele schadevergoeding verschuldigd aan de gebruiker wegens een eventuele verplichte terugtrekking van uitzendkrachten in de voornoemde gevallen.  

10. Enkel ingeval van overmacht kunnen de verbintenissen van Work Wizards of van de gebruiker onder deze overeenkomst worden opgeschort. Indien deze overmacht tijdelijk van aard is, kan dit geen recht geven op enige schadevergoeding t.a.v. de andere partij. Behoudens staking of lock-out, is geweld, terrorisme, ernstige beschadigingen van bedrijfsgebouwen of machines een geldige reden tot het tijdelijk inroepen van overmacht.

11. De gebruiker is tijdens de duurtijd van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker verantwoordelijk voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake de reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden, overeenkomstig artikel 19 van de Wet. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendkrachten op gelijke voet moet behandelen met zijn vast personeel, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendkracht op het werk, preventie en veiligheid, accommodatie etc.  

12. De gebruiker is op grond van artikel 1384, alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek als enige aansprakelijk voor alle schade die de uitzendkracht berokkent aan derden. Om deze reden is het de gebruiker aangeraden om een “clausule uitzendarbeid” te voorzien in diens verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Work Wizards is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht aan de gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker. De aansprakelijkheid van Work Wizards is eveneens niet van toepassing in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd.

13. Work Wizards is nooit aansprakelijk voor de selecties die worden uitgevoerd door de gebruiker. Work Wizards is ook niet aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of baar geld, door de gebruiker aan de uitzendkracht toegestaan. Bovendien zal het terugvorderen van kosten, voortvloeiend uit het gebruik van onder meer telefoon voor privédoeleinden, maaltijden gebruikt in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen etc. zonder de bemiddeling van Work Wizards gebeuren. De aansprakelijkheid van Work Wizards onder deze overeenkomst is in elk geval beperkt tot de vergoeding die Work Wizards in de laatste drie maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de aansprakelijkheid veroorzaakt, door Work Wizards aan de gebruiker werd gefactureerd en door de gebruiker werd betaald. Work Wizards is nooit aansprakelijk voor winstderving, verlies van data of enige andere vorm van gevolgschade.

14. Uitzendkrachten hebben op basis van artikel 10 van de Wet recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies (m.i.v. pensioenpremies), maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de gebruiker op vaste basis zouden zijn aangesteld. Zoals hoger bepaald in artikel 6, moet de gebruiker deze loongegevens voorafgaand aan de opstart, of bij elke aanpassing binnen de tewerkstelling, onmiddellijk meedelen aan Work Wizards. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van informatie. De gebruiker zal Work Wizards vrijwaren voor alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt.  

15. Work Wizards zal het recht hebben om rechtzettingen of aanpassingen te doen indien ze gerechtvaardigde opmerkingen van overheidswege ontvangt, zonder hiervoor de toestemming van de gebruiker te moeten afwachten. De gebruiker zal de betreffende facturen niet kunnen protesteren en zal ze onverwijld na ontvangst zal betalen.  

16. Op het vlak van arbeidsveiligheid en –hygiëne geniet de uitzendkracht van hetzelfde niveau van bescherming als elke andere vaste werknemer van de gebruiker. De uitzendkracht mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals die vermeld worden in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de vacature/bijhorende werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. De werkpostfiche moet vóór de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de gebruiker worden ingevuld en overgemaakt aan Work Wizards, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 15/12/2010, na het advies te hebben ingewonnen van de preventiedienst en de arbeidsgeneesheer van de gebruiker. De gebruiker draagt de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud ervan in normale gebruiksklare staat. Dit geldt ook indien een afwijkende commerciële overeenkomst (mondeling of schriftelijk) hierover met Work Wizards werd afgesloten.

17. In geval van een arbeidsongeval van een uitzendkracht zal de gebruiker, onmiddellijk, na de eerste zorgen te hebben gegeven aan de werknemer en alle dringende maatregelen te hebben getroffen, Work Wizards verwittigen. De gebruiker is verplicht om alle noodzakelijke informatie te verschaffen voor het opstellen van de arbeidsongevallenaangifte. Wanneer de gebruiker zijn verplichting niet nakomt of uitstelt tot na de deadline voor indiening, kan de gebruiker rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld en zullen de kosten en ontwikkelingen die hieruit kunnen voortvloeien rechtstreeks verhaald worden op de gebruiker.

18. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontract en (toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de gebruiker de niet-ondertekening niet ten nadele van Work Wizards kunnen inroepen en zal Work Wizards de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de gebruiker. De gebruiker is aansprakelijk voor het toezicht op en de controle van het terugsturen van het exemplaar ondertekend door de uitzendkracht binnen de 48 uur na het toesturen ervan door Work Wizards.

19. Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendkracht. Deze ondertekening zal onmiddellijk gebeuren na afloop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat. Deze maatregelingen zijn noodzakelijk om een vlotte en correcte loonbetaling door Work Wizards niet in de weg te staan. De gebruiker zal nooit de ondertekening door zijn verantwoordelijken of eigen vaste medewerkers, die de prestatiestaten hebben ingevuld, betwisten. Bij automatische prestatieverwerking gaat de gebruiker steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op de geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan Work Wizards. Indien de gebruiker niet akkoord is, dan dient dit per Kennisgeving te worden vermeld. Alleen de gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending. De kosten aangerekend door het sociaal secretariaat voor het rechtzetten/aanpassen van de loonstaat, waardoor aantoonbaar is dat de fout veroorzaakt is door de gebruiker of één van zijn afgevaardigden, worden integraal doorgerekend aan de gebruiker.  

20. De facturatie gebeurt op basis van:

 • de prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze doorgegeven door de gebruiker, met een minimum van de door gebruiker aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de uitzendkrachten en indien aan de informatieverplichting voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden voldaan werd;  

 • bij gebrek aan door de gebruiker ingevulde en ondertekende prestatiestaten: de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde uren;

In dit kader worden alle door de gebruiker aan zijn vast personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, enz., waar de uitzendkracht ook recht op heeft, eveneens beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de gebruiker.

21. Alle offertes zijn gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders blijkt uit de offerte. Indien Work Wizards de offerte per e-mail toestuurt aan de gebruiker, zal de gebruiker door de voorgestelde uitzendkracht(en) in te schakelen, het geven van een opdracht of de betaling van de hieruit volgende facturen, geacht worden de bepalingen van de offerte evenals de algemene voorwaarden te hebben aanvaard, ook bij gebreke van een uitdrukkelijke ondertekening of bevestiging van de offerte of algemene voorwaarden.

22. De overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief (bv. vervoerkost, kost DIMONA) kan door Work Wizards eenzijdig verhoogd worden in geval van stijging van de directe of indirecte patronale lasten evenals van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen. Dit tarief wordt eveneens door Work Wizards eenzijdig verhoogd bij stijging van het basisloon van de uitzendkracht ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker. De kosten voor DIMONA per gepresteerd uur worden aangerekend aan de gebruiker zonder toepassing van deze coëfficiënt. De overige looncomponenten zoals voorzien in deze algemene voorwaarden, alsook de andere schriftelijke prijsafspraken, worden verhoogd met de toepasselijke BTW. Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, nachtarbeid, arbeid op zon- en feestdagen, enz.) wordt de uitzendkracht vergoed overeenkomstig de bij de gebruiker toepasselijke wet en/of CAO. Het aldus te betalen loonsupplement wordt aan de gebruiker gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendkracht of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief. In geval van arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht zal de gebruiker alle kosten daarmee verband houdend (gewaarborgd loon en patronale sociale zekerheidsbijdragen) ten laste nemen evenals de daarop verschuldigde commissie ten gunste van Work Wizards en dit volgens het overeengekomen tarief. De vergoedingen die van toepassing zijn voor kort verzuim en voor feestdagen zijn nooit opgenomen in de offerte, maar wanneer deze effectief verschuldigd zijn aan de uitzendkracht, worden ze eveneens aangerekend aan de gebruiker aan het afgesproken tarief.  

23. Work Wizards rekent voor alle bedienden die tewerkgesteld zijn meteen (op week of op maandbasis i.f.v. de contractvormen) het volledig wettelijk vakantiegeld af.

24. Alle klachten betreffende de facturen moeten Work Wizards binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerde Kennisgeving bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

25. De facturen van Work Wizards zijn betaalbaar per bankoverschrijving binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum. Bij betaling anders dan door overschrijving, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de gebruiker. Bij gebrek aan tijdige betaling, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 12 %. Bovendien zal bij niet-tijdige betaling van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn bestaande uit:  

 • voor de buitengerechtelijke kosten: 10 % op de verschuldigde sommen met een minimum van € 225 indien de facturatie langer dan 30 dagen na vervaldatum onbetaald blijft;  

 • voor de gerechtskosten: de kosten omschreven in artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.

26. In geval van laattijdige betaling, faillissement of iedere andere gebeurtenis waardoor de tijdige en volledige inning van de vordering van Work Wizards redelijkerwijze in gevaar wordt gebracht, behoudt Work Wizards zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling deze overeenkomst eenzijdig te beëindigen en/of de nog openstaande rekeningen (zelfs deze die niet vervallen zijn) in hun totaliteit op te eisen binnen de 24u na Kennisgeving van deze beëindiging, zonder dat de gebruiker recht heeft op enige schadevergoeding. De uitzendkracht is niet gemachtigd om de facturen te innen.

27. Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft Work Wizards het recht, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat het kan aangesproken worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en zijn uitzendkrachten onmiddellijk terug te trekken.  

28. Indien de gebruiker of een verbonden onderneming vóór het einde van een minimumperiode van 120 gepresteerde dagen terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van Work Wizards, een arbeidsovereenkomst aangaat met de uitzendkracht voor dezelfde of een andere functie, binnen het bedrijf van de gebruiker of een verbonden onderneming waarmee de gebruiker is verbonden, is de gebruiker aan Work Wizards een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 25 % van het bruto-jaarloon van de betrokken uitzendkracht. Deze forfaitaire vergoeding wordt vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de gebruiker en Work Wizards. De schade geleden door Work Wizards is gebaseerd op de kosten die de gebruiker zou moeten doen voor prospectie, selectie en screening van een werknemer met dezelfde kwalificaties, evenals de gederfde winst. In geen geval moet Work Wizards aantonen dat de effectief geleden schade hoger is dan bovenvermelde forfaitaire vergoeding. Nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, zal deze vergoeding eveneens verschuldigd zijn wanneer de gebruiker een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht en er nog geen 120 gepresteerde dagen verstreken zijn tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendkracht. De gebruiker verbindt zich ertoe zijn intentie, vóór de aanvraag, tijdens de aanvraag of na de stopzetting van het uitzendcontract, Work Wizards per Kennisgeving op de hoogte te brengen van zijn voornemen om, zelf of via een verbonden vennootschap, met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan. Deze vergoeding is ook verschuldigd indien de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht dient te worden beëindigd omdat de maximumduur van de uitzendovereenkomst zoals bepaald in de wet of cao’s is bereikt zonder dat de minimumperiode van 120 werkdagen terbeschikkingstelling werd gepresteerd en de gebruiker een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaat.  

“Het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendkracht” zal betekenen:  

 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de uitzendkracht;  

 • het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendkantoor);  

 • het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendkracht of met een derde die hiertoe de uitzendkracht heeft aangeworven;  

 • het afsluiten van een opleidingsovereenkomst waarbij de uitzendkracht in het bedrijf van de gebruiker wordt opgeleid (o.a. een IBOovereenkomst);  

 • het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht en een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn of dezelfde wettig benoemde of feitelijke bestuurders hebben, of op hetzelfde adres zijn gevestigd of een uitbatingszetel hebben.

“Uitzendkracht” zal betekenen:  

 • de door Work Wizards geselecteerde uitzendkracht die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker;   

 • de kandidaat-uitzendkracht die door Work Wizards werd voorgesteld aan de gebruiker.

“Bruto-jaarloon” zal betekenen:   

 • indien de uitzendkracht reeds gewerkt heeft: het laatst geldende uurloon x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92;  

 • indien de kandidaat-uitzendkracht nog niet gewerkt heeft: het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de gebruiker) x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92.

29. Bij eenzijdige beëindiging van het contract door of ten laste van de gebruiker, zonder dat artikel 28 van toepassing is, zal de gebruiker aan Work Wizards een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die Work Wizards zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van 150 euro per kalenderdag, onverminderd het recht van Work Wizards om een hogere schadevergoeding te eisen voor de effectief geleden schade, op voorwaarde dat ze de omvang van deze schade kan bewijzen. Deze vergoeding is eveneens verschuldigd indien de overeenkomst tussen de gebruiker en Work Wizards beëindigd wordt ten gevolge van de niet-naleving door de gebruiker van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of ten gevolge van foutieve inlichtingen die de gebruiker heeft verstrekt bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst.  

30. Tenzij deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders vermelden, wordt elke kennisgeving tussen Partijen geldig verricht (i) per aangetekende brief met ontvangstbewijs, waarbij de kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan op de datum die blijkt uit het ontvangstbewijs, (ii) per e-mail aan de vaste contactpersoon van de andere partij, waarbij de kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan op de datum van ontvangst door de verzender van een niet-geautomatiseerde ontvangstbevestiging van de ontvanger of (iii) per drager, waarbij de kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan op de datum zoals deze blijkt uit het logboek van de drager (een “Kennisgeving”).  

31. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de rechtsverhouding tussen betrokken partijen, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Hasselt. De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht.